Prokazatelné učení pomáhá pedagogům poznat jejich vliv. Český překlad knihy pro učitele vychází v prosinci

Vše, co učitelé během výuky dělají, má na žáky dopad. Ví ale pedagogové, co při učení prokazatelně pomáhá a co naopak k dosažení cíle nevede? Novozélanďan John Hattie, ředitel Melbourne Education Research Institute, knihu Visible Learning for Teachers napsal na základě své rozsáhlé studie Visible Learning zahrnující stovky analýz a metaanalýz. V českém jazyce vychází publikace pod názvem Prokazatelné učení: Metodická příručka pro učitele.

„Učení účinné, viditelné, průkazné, demonstrativní, zjevné či názorné. To všechno jsou termíny, které jsme v prvotních fázích překladu této publikace zvažovali. Dokonce jsme přemítali i nad tím, že spojení visible learning pro tuzemský trh nebudeme překládat a ponecháme ho v originálním znění. Nechtěli jsme však čtenáře mást tím, že se jedná o originální text v anglickém jazyce, a nikoliv o naše českojazyčné vydání,” popisuje proces vzniku názvu knihy Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř a spolumajitel Nakladatelství publishED.

Priloha-1_obalka_Prokazatelne-uceni-Metodicka-prirucka-pro-ucitele-2048x1535

Publikace se zabývá úspěšností a nabízí pedagogům svým rozsahem jedinečný soubor konceptů rozvíjejících myšlenku, že vyučování ve školách by mělo být vnímané především z hlediska jeho vlivu na učení žáků. „Je-li naše očekávání nastaveno příliš nízko, nemůžeme se divit, že každý učitel může tvrdit, že má na učení svých žáků pozitivní vliv. Je to také jeden z důvodů, proč lze nalézt tolik různých návodů, jak dosáhnout úspěchu,” píše Hattie v úvodu. Základní myšlenkou je, že každý učitel by měl mít touhu zjistit, na jaké úrovni jsou žáci, se kterými pracuje, a tuto úroveň se snažit efektivně zvýšit.

Je lepší procvičovat ve skupině nebo samostatně? Jak důležité je, aby si žáci osvojili strategie vlastního učení? Co je zásadní během procesu učení? Kdy a jak je vhodné žákům poskytnout zpětnou vazbu?

Pro čtenáře budou zásadní pojmy velikost účinku, kritéria úspěchu, cíle učení nebo myšlenkové rámce. Kniha to není jednoduchá, vyžaduje pozornost a trpělivost, je totiž vystavěna na stovkách studií a analýz. Autor však k osvojení si náročného obsahu učitelům poskytuje nejen čtivou formou rozebrané teoretické koncepty, ze kterých vychází, ale také příklady z praxe, grafy a pomocné kontrolní seznamy, aby byly myšlenky uplatnitelné reálně ve třídách.

Publikace představuje témata, na kterých staví úspěšné vyučování, tedy od přípravy na výuku až po její reflexi. Hattie se v jedné z kapitol například zabývá předpoklady školního úspěchu a upozorňuje, že při řešení většiny školních úloh musí žák předem znát až 90 procent z toho, co se snaží zvládnout a mohl postoupit v látce dál. V jiné části se věnuje roli zpětné vazby a připomíná, že uvědomění si chyby je zásadním krokem na cestě k úspěchu.

„Do výzkumu efektivity učení proudí obrovské finanční prostředky a na každou jednotlivou strategii bylo uděláno mnoho studií. Bohužel ne všechny byly provedeny správnou metodikou a dospěly tak mnohdy k rozdílným výsledkům. John Hattie se svým týmem vyselektovali ty správně provedené a vytvořili z nich metaanalýzy na jednotlivé učitelské postupy. Vytvořili také graficky velmi přehledný systém, kdy je na první pohled jasné, co funguje a co ne,“ píše v úvodním slovu Martin Roman, zakladatel a donátor projektu ctenipomaha.cz.

Celá publikace je postavena na již zmíněném pojmu velikost účinku. Ať už učitelé řeší způsoby, jak žáky odměnit za dobré výsledky, nebo tvoří projekty a volí učební strategie, či přemýšlí, jak pomoci méně úspěšným žákům, vždy by měli brát v potaz, že jejich snaha může být měřitelná a že někdo před nimi už podobnou cestou prošel. Hattie ukazuje, jak jim kvalitní práce s daty může pomoct
a co má na výuku prokazatelný vliv.

„Jelikož určitý dopad má vše, co ve škole uděláte, je zásadní, abyste věděli, jak získat relevantní data, která o vašem působení vypovídají, ale i to, jak je interpretovat. Následně díky těmto důkazům můžete hledat nejlepší způsob, jak svůj dopad posílit,” popisuje Květa Sulková, vedoucí metodička vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř a spolumajitelka Nakladatelství publishED.

vizual_pump-fin-1-2048x1749

Hattie opakovaně zdůrazňuje roli učitelů a žáků v celém procesu vyučování a učení a snaží se ve čtenářích vzbudit touhu odvrátit pozornost od „pouhého“ vyučování směrem k učení. „Dobře vyučovat znamená detailně rozumět procesu učení.“

„Kniha je jedinečná tím, že přináší odpovědi na otázky, které si jako učitelé klademe každý den, a současně nás inspiruje k otázkám, jež jsme si dosud nepoložili. Píše se v ní, že být dobrým učitelem znamená nikdy nepřestat být zvídavým žákem,“ napsal o knize Karel Starý z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Knihu ve spolupráci s Nakladatelstvím publishED a za podpory Nadace Martina Romana vydala v prosinci 2022 vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. Více na prokazatelneuceni.cz.

Zpět do obchodu