Obchodní podmínky

Nakladatelství publishED s.r.o., se sídlem Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ: 10804188, bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 4748021002/5500 (dále jen „prodávající“)

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a osobou, jež si u prodávajícího objednala zboží nebo služby specifikované v příslušné objednávce potvrzené prodávajícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek www.published.cz (dále jen web) provozovaných společností Nakladatelství publishED.

 2. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

 3. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 4. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Web obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Web obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  i. objednávaném zboží,
  ii. množství objednávaného zboží,
  iii. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
  iv. o kontaktních údajích kupujícího jako je název, IČ, sídlo, fakturační a dodací adresa, telefon, email a v. souhlas s OP (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 2. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající však neručí za nedoručení potvrzení objednávky z důvodu, který nezavinil (jako je např. chybný email zadaný kupujícím, SPAM apod.).

 3. Doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím neprodleně zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 5. Prodávající je povinen dodat zboží specifikované v kupní smlouvě, vyjma případu, že toto zboží není skladem.

 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu do 14 dnů bezhotovostním převodem na základě údajů, které kupující obdrží v e-mailu od prodávajícího po odeslání objednávky.

 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Podrobnosti o cenách dopravy upravuje článek „Doprava“.

 3. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 4. Prodávající je povinen vyexpedovat objednávku poté, co bude kupní cena připsána na jeho účet spolu s daňovým dokladem - fakturou. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že je některá položka objednávky nedostupná, zavazuje se prodávající informovat kupujícího o této skutečnosti do 5. pracovního dne pomocí e-mailu či telefonické komunikace.

 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit odkupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v tomto čl. IV. odst. 1. OP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu uvedenou v úvodu těchto OP.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. IV. odst. 2. OP se kupní smlouva odpočátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto čl. IV. odst. 2. OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  a)  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Ustanovení uvedená v tomto čl. VI. odst. 2. OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící web (včetně fotografií nabízeného

  zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící web.

 3. Kupující není oprávněn při využívání webu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webu. Web je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webu nebo v důsledku užití webu v rozporu s jejich určením.

 5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy knihy@published.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 6. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující dává odesláním objednávky prodávajícímu k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

 2. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

 3. Prodávající je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 4. V souladu s § 5odst. 2 zákona ZOOÚ a s čl. 6 odst.1 GDPR má prodávající právní titul ke zpracování osobních údajů kupujícího uvedených v prvním odstavci tohoto článku, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále má prodávající právo zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení prodávajícího.

 1. Kupující bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas kupujícího.

 2. Prodávající potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má kupující:

  a)  právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  b) právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  c) právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud kupující odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  d) právo na omezení zpracování spočívající v tom, že kupující popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  e) právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že kupující má právo získat osobní údaje, jež poskytl prodávajícímu jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  g) právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 1. Kupující prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.

 2. Kupující bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 3. Prodávající se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům kupujícího, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.

 4. Prodávající zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji kupujícího o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle ZOOÚ a GDPR a neposkytovat je třetím osobám.

 5. V případě potřeby je kupující oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů prodávajícího na adrese: knihy@published.cz.

 6. Ke zpracování osobních údajů kupujícího bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Prodávající se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávnění prodávajícího dle § 20 odst. 2 ZOOÚ a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

IX. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb prodávajícího. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 3. Kontaktní údaje prodávajícího: knihy@published.cz.

 4. Tyto OP mohou být kdykoli změněny. Prodávající tuto změnu oznámí zveřejněním na webové stránce a to 2 (dva) měsíce před její účinností.

 5. Aktuální verze těchto OP je volně umístěná na webu. Každý kupující je sám odpovědný za sledování změn těchto OP, aniž by byl prodávající povinen jej na změny zvlášť upozorňovat.

 6. Každý kupující nákupem z webu vyslovuje svůj souhlas respektovat tyto OP v jejich aktuálním znění.

 7. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webu a budou se vztahovat na kupujícího od okamžiku jejich zveřejnění.

 8. Tyto OP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

 9. Jakékoliv spory vzniklé mezi stranami se budou řešit především smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu možné mimosoudní cestou, bude rozhodovat obecný soud určený dle obecně závazných předpisů stanovený dle místní příslušnosti sídla prodávajícího.

 10. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto OP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

 11. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoliv změnit.

Zpět do obchodu